Beställ skriftserien - Rationella energisystem

HEWARK (tidigare HEWAB) har arbetat med stora och kvalificerade projekt som VVS-projektör. Vi har även varit ansvariga för driften i flera år efter inflyttning, samt utbildat beställarens maskinister för övertagande av kommande drift- och underhållsarbeten.

Bland de större uppdragen kan nämnas tekniskt laboratorium, industrihus och utbildningscenter för IBM Svenska AB, terminaler för åkerier på ett flertal platser i Sverige, områden för flerbostadshus för AB Upplands Brohus, vårdcentraler för Stockholms Läns Landsting, gymnasieskolor och AMU-centraler på flera orter i Sverige.

HEWARK har utvecklat egna energibesparande system för behovsstyrd ventilation och undercentraler med frånluftsvärmepump som primärvärmekälla för värmevatten och med tappvarmvatten via värmeväxlare för direkt genomströmning. Rörsystemen kännetecknas av att flöden styrs av specialkonstruerade mätflänsar inbyggda i kopplingsenheter. Ledningssystem för distribution (kulverledningar) och inom lägenheter förlägges tryckfallsutjämnade och blir därmed helt injusteringsfria.


För enbostadshus i glesbygd med god tillgång till vedbränsle med långt till serviceföretag, finns speciella system och projekteringsanvsiningar utvecklade för ackumulatorsystem med inriktning på enkelhet för drift- och underhåll.

Systemen har varit i drift i ca 15 år. Ett av HEWARK´s utförda projekt med egna system i Kungsängen, norr om Stockholm, har varit föremål för ett forskningsprojekt vid Chalmers Tekniska Högskola. Det finns beskrivet i CTH Dokument D41:1997.

 

Systemprinciperna är dokumenterade i en skriftserie; RATIONELLA ENERGISYSTEM, skriven av Henry Willman och Sven A. Svennberg.
Skriftserien består av 6 delar kan beställas hos författarna.
henry.willman@hewark.se

A. Allmän del
B. Injusteringsfria rörsystem
C. Undercentraler och värmelagring
D. Installationer för enbostadshus
E. Behovsstyrda luftbehandlingssystem
F. Drift, underhåll och ekonomi